May the circle be open

d                                          C         d
May the circle be open, but unbroken.

d                                                   C                     d
May the peace of the goodess be ever in your heart.

d    C   F         C         F              d          G       d   
merry meet, merry part and merry meet again.

 

mündlich überliefert. (Für Korrekturen bin ich dankbar.)